A nagy skizofrénia gyógyítása | Ki szereti a zsidókat? – A magyar filoszemitizmus (Szerk.: Mózes Endre)

Posted on 2014. július 6. vasárnap Szerző:

2


Mozes_kiszereti-azsidokat-bor180Gágyor Péter |

Mózes Endre egy alapvető pedagógiai axióma jegyében nyúl a kényes téma, a magyar-zsidó együttélés darázs­fészkéhez – nevezetesen hogy a leghatásosabb nevelő eszköz a jó példa. És irodalmunk gyöngyszemei között, történelmünk fényes és borús pillanataiban bizony hemzseg a sok jó példa. Ezeket szerkeszti össze szebbik arcunk bizonyságául. Íme, Káin leszármazottaiként is ragaszkodunk lelkünk mélyén az ábeli emberséghez. És ez a lényeg. Gondolom, bátor tett ez a részéről, mert a galamb-szép gondolatokra, ötletekre minden oldal­ról héják leselkednek. Most is, mint mindig.

Ugyan már, filoszemitizmus! – vélték a téma mögött meglapuló ravasz zsidó propagandát azok, akik ezt vélni szeretik. Már jó előre viccelődtek, hogy majd egy bizonyosan vékony füzetke jelenik meg nagy csinnadrattával. Hát nem. Neves kortárs szerzők, klasszikus, nagy íróink műveiből találunk szemelvényeket a 370 oldalas kötetben. Pedig a szemelvények korántsem törekednek teljességre, inkább illusztrációként gazdagítják a lényeget, vagyis Mózes Endre rövid és szerény gondolatait az előszavakban a fejezetek előtt. Lélekben az átlagos olvasó is szaporítani tudja olvasmányemlékeiből a jó példákat.

Ó, a dölyfös előítéletek: az örök nem-tudás sötét pajzsai. Hány irodalmi mércével mérhető szerzőt lehetne össze gyuszmákolni egy antiszemita antológiába? Az lehetne igazán a vékony füzetke – juthatna eszünkbe a kicsinyes összehasonlítás, még ha most gondolni sem szeretnénk erre.

A magyar–zsidó együttélés a homályos régmúltba nyúlik vissza, kitapinthatóan el egészen a kazár birodalomig. Írásos nyomai már tetten érhetőek Szent István, IV. Béla, Mátyás király törvényeiben. Nincs új a nap alatt. Hol szebb, hol tragikus közös napokat élt meg ez a – nem is mindig határozottan elkülöníthető – két identitás a történelmünkben. A történelem mindennapjaiban, és mindenütt, ahol egyáltalán megkülönböztethető két csoport – szegény és gazdag, kuruc és labanc, alvég és felvég –, ott tragikus, gyilkos eseményeket teremthetnek a társadalmi együttélés hisztérikus pillanatai. Bűnöket. Az importált nemzeti szocialista ideológiával pedig rettenetes a történelmi bűnözést: a holokausztot. A minapi szoborállítások tükrében érdemes újra elolvasni a tanulmányát Bibó Istvánnak, akit, úgy tűnik, igyekeznek megint elfelejteni.

Skizofrénia? Az. Jó példa a saját előítéletek és a valóság ütközésére Széchenyi BélaSzéchenyi István fia, koronaőr, magyar utazó gondolkodásmódja –: „Ami saját nézeteimet illeti, úgy én a zsidókat általjában nem szeretem, sőt bizonyos utálattal tekintek rájuk”, de közben közeli jó barátja az egyik Rothschildnak. Széchenyi Béla nem egyedülálló jelenség. Az ember gondolkodása és a társadalmi előítéletek ütközése olykor abszurd kimondott, vagy leírt megfogalmazásokat produkálhat mindkét oldalon. Hiszen nincs sem kis, sem nagy társadalmi csoport, amely ne fogalmazná meg felesleges tévedéseit a másikkal szemben. „Móricz… keményen kritikus is lehet a zsidók felé – igaz filoszemitának ezt is szabad.” (Mózes Endre) Egyáltalán érdemes végiggondolni Vekerdy Tamás (szerinte is csak részleges) felsorolását lehetséges őseinkről az utóbbi ezer évünkkel kapcsolatban, hogy hány fajta náció vérvonala keveredett a magyarságba. Képzeletünkben sorba állítva egyenes ágú őseinket, bizony elcsodálkozhatnánk. Kiderülne valamennyien zsidók (is!) vagyunk. Az együttélés hosszú gyakorlatára jó példa a hintó bakján, az őszi esőben elégedetlenkedő parádés kocsis morfondírozása: „Az apám is gróf, a fiam is gróf, csak én vagyok kocsis!”

„A magyar filoszemitizmus minden tragédia ellenére emberibb volt, a zsidók több befogadást éreztek, mint tőlünk nyugatra, ennek volt az oka, hogy a 18. századtól 1900-ig folyamatos volt a bevándorlás Magyarországra”

„Egy kiegyensúlyozottabb kollektív emlékezet jobb tanácsadó lehetne a néha viharos jelenben egy szebb jövő felé. Ha továbbra sem szólunk a magyar filoszemitizmus, az együttélés, együttműködés és barátságok történetéről, annak az lehet a torz következménye, hogy csak a gonoszságnak marad majd emléke.”

De ez a válogatás nem tréfa, hanem szép, okos és fontos tett. Ideje volt már bizony, hogy megjelenjen – és majd kövessék hasonlók –, hogy lapozgassunk benne, és időről időre helyre rakjuk avasodó előítéleteinket. Mert együttélésünk, keveredésünk – Czeizel Endre vizsgálta Nobel-díjasaink származásának tanulságait – gazdag talajának termése megcáfol minden negatív előítéletet. Valószínű, hogy hasonló eredményre jutnánk a sport, a tudomány – például a matematika – és a művészetek szférájában is. Vagyis az antiszemitizmus még a legszelídebb fogalommal mérve is: szamárság. Méricskélhetjük genetikai eszközökkel, történelmi rémálmokkal, de semmire sem jutunk vele. Sosem lesz több a csoportérdekek piszkos küzdelmeiben előhúzható cinkelt kártyánál.

Mi a filoszemitizmus? Olykor hétköznapi hősiesség. Nehéz időkben vagy van, vagy nincs. A lengyel születésű, izraeli író, költő, Chaim Chefer önmagától kérdezi meg, hogy képes lett volna-e élete árán bújtatni idegeneket „akár egyetlen éjszakára is”. Ezt kérdezte a mi nemzedékünk is apáink nemzedékétől. A filoszemitáktól is kérdezte: mit és eleget tettetek-e meg, amikor ropogott a jég? És sosem jött igazi válasz. Apáink messzire néztek, pedig bújtattak egy-két barátot, rokont. Tisztességüket, a „hősies” segítséget levéllel igazolták a túlélők (hátha ez megvédheti a bújtató családját a kitelepítéstől), olykor náluk nyaraltunk, vagy ők nálunk. Aztán hallgattak. Mert kevésnek érezték tettüket. Ez a számok logikája. Egy-két barát, rokon olyan kevés a soha vissza nem térők tömegével szemben. Ha a szerencsésen megmentettek előhozták a témát, zavartan lesütötték a szemüket. Pedig ott lehetne a helyük a Jad Vasem jegyzékében, a világ igazai között…

Az filoszemitizmushoz tudás, műveltség szükségeltetik – az antiszemitizmushoz nem. Az utóbbi ezért tud terjedni oly korokban, amikor a műveltség – vagy legyünk pesszimistábbak: a civilizáció kultúrája – háttérbe szorul. A globalizált konzumőrület napjainkban sem ösztökéli a művelődést. Ezért akadhatnak manapság is önjelölt prófétái a gyűlölet hullámainak. Nem könnyű a küzdelem velük – és értük is –, de csak úgy érdemes.

A fegyver a derűs szavakban, mondatokban rejlik. Mózes Endre a magyaros virtus örömét zengi, amivel sikeres életet teremtett magának, és ami nélkül ez a válogatás sem készült volna el.

Mózes Endre

Mózes Endre

Mózes Endre (Szerk.):
Ki szereti a zsidókat? A magyar filoszemitizmus
Noran Libro Kiadó, Budapest, 2014
376 oldal, teljes bolti ár 3800 Ft
ISBN 978 615 527 4633

* * * * * *

A könyv kiadói fülszövege

Jelen könyv a magyar filoszemitizmus gazdag témá­járól szól, a magyar nép és a magyar zsidóság hosszú együtt­éléséről, sok sikeres együttműködéséről, sok-sok baráti viszonyáról, melyek eddig, talán túl szeré­nyen, több­nyire a háttérben maradtak. Kon­cepciónk lényege, hogy az antiszemitizmussal nem­csak frontálisan lehet szembeszállni, hanem úgy is, hogy újra felfedezzük, erősítjük és a közbeszéd tár­gyává tesszük annak ellenpólusát és alter­natí­váját, a filoszemitizmust, a jó együttélést, az együttműködést, a barátságot. – Mózes Endre

Schweitzer József

Schweitzer József

»Az alábbi gondolatot fontossága miatt szeretném újra és újra elmondani: Ha mi valljuk a ’szeresd felebarátodat, mint tenmagadat’ gondolatát, mint minden monoteista, keresztény és zsidó vallás egyik alapvetését, akkor elsősorban példát kell mutatnunk – akik ezt mondjuk, ebben a széteső vagy talán inkább már szétszórt világban, saját hitelvünk, hitbeli adottságaink és hitbeli meggyőződésünk teljes fenntartása mellett emberileg, barátian és szeretettel tudunk egymással dolgozni.
Mert különben nincs hitelünk.
Ez a könyv helyes lépés a keresztény–zsidó párbeszéd felélénkítésére, a történelmi áttekintéstől kezdve a mai magyar szellemi élet kiemelkedő személyiségeinek a filoszemitizmusról mint a megértésen alapuló együttélés ideájáról vallott nézeteiig. Ezt a párbeszédet a kölcsönös tisztelet szellemében a továbbiakban folytatni nagyon kívánatosnak tartom.« – Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi

Várszegi Asztrik

Várszegi Asztrik

Világunkban Káin és Ábel öröksége folytatódik, de ezt mindig el kell utasítanunk.
Egy Atya gyermekeiként csak egy út lehetséges számunkra: az egységé és a békéé, a testvériségé és a barátságé. E könyv sokak számára közvetítheti a belátást, hogy ha többet foglalkozunk a zsidó–keresztény együttélés jóindulatú, baráti, hasznos és sikeres oldalaival, az hatékony módja lehet az antiszemitizmus korlátozásának, leküzdésének is. Korunk pápái mind hangoztatták, és Ferenc pápa is legutóbb ezt mondta: »A mai napig érvényes a II. vatikáni zsinaton született Nostra Aetate nyilatkozat, amely lefektette a zsidó néppel való kapcsolatok alapját: ’Egy keresztény nem lehet antiszemita.’«
A pápát, Buenos Aires érsekeként, őszinte barátság fűzte az argentin főváros zsidó közösségének vezetőihez, és szorgalmazta, hogy a fiatalok is hasonló zsidó–keresztény barátságra törekedjenek, mert »az emberiségnek szüksége van keresztények és zsidók közös tanúságtételére az emberi méltóság és a béke védelmében«. – Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát