Irvin D. Yalom: Amikor Nietzsche sírt (részlet)

Posted on 2012. április 19. csütörtök Szerző:

0


Amikor Nietzsche sírt - borító1

Josef Breuer álmodozását a San Salvatore harangja szakította félbe. A doktor előhalászta mellényzsebéből súlyos aranyóráját: kilenc órát mutatott. Fölvette – megint – a kicsiny, ezüstkeretű levelezőlapot, ami előző nap érkezett, postán.

1882. október 21.
Drága doktor úr!
Föltétlenül beszélnem kell Önnel egy igen sürgős ügyben. A német
filozófia jövendője forog kockán! Legyen holnap reggel kilenckor
a Café Sorrentóban.
Lou Salomé

Micsoda arcátlanság! Évek óta nem történt vele hasonló. Először is, nem ismer semmiféle Lou Salomét. Aztán a borítékon nincs címzés, még csak nem is tudathatja vele, hogy a reggel kilenc mennyire nem megfelelő időpont az ilyesmihez, hogy Breuerné asszony utál egyedül reggelizni, és hogy a doktor úr pihen, nem érdeklik őt semmiféle „sürgős ügyek” – sőt, ami azt illeti, éppen azért jött Velencébe, hogy megszökjön a „sürgős ügyek” elől.

De azért ott volt persze kilenckor a Café Sorrentóban, komoran vizslatva maga körül az arcokat, várva, honnét kerül elő a szörnyűséges Lou Salomé.

– Parancsol még kávét, uram?

Bólintással felelt a pincérfiú – 13-14 éves legényke, olajtól csillogó, fekete haja gondosan hátranyalva – kérdésére. Mióta is álmodozhat már itt? Megint az órájára nézett. Újabb tíz percet pazarolt el az életéből. És mire? Mint rendesen, Berthánál jártak a gondolatai, a gyönyörű Berthánál, aki az elmúlt két évben a páciense volt. Fülében csengtek a lány incselkedő szavai: „Doktor úr, miért fél maga tőlem ennyire?!” Meg amit akkor mondott, amikor Breuer közölte vele, hogy nem lehet többé az orvosa. „Várni fogok magára, Josef. Nekem nem lesz már más férfi az életemben.”

Váratlanul megdühödött: „Az ég szerelmére, legyen elég ebből! Nem gondolkodni. Nyisd ki a szemed, nézz körül, engedd be a világot!”

Fölemelte a kávéscsészét, áhítattal szippantott a gazdag kávéaromából s vele az októberi Velence hidegülő leheletéből. Megfordult, körbenézett. A Café Sorrento asztalainál reggelijüket fogyasztották az urak és hölgyek – turisták, persze, és többnyire idősebbek. Az egyik kezükben újság, a másikban kávé. Az asztalok birodalmán túl acélkék galambfelhő örvénylett, kavargott. A Canal Grande nyugodt vize szépen visszatükrözte a két parton álló palotasort, nem zavarta más, csak egy éppen kikötni készülő gondola hullámverése. A többi hajó még álmát aludta a csavart mintás oszlopoknál, melyek csálén álltak, mint valami szórakozott óriás találomra elhajított lándzsái.

– Bizony, erről van szó. Nézd csak meg magad, te bolond! – közölte a doktor saját magával. – A világ minden tájáról sereglenek ide a népek, hogy Velencét láthassák, mert nem akarnak meghalni, míg meg nem mártóztak a szépségében.

Vajon mi mindenről maradt már le az életben, töprengett, csak mert oda se nézett? Vagy nézett, de nem látott? Tegnap magányos sétát tett Murano szigetén, s egy óra múlva azon kapta magát, hogy nem látott semmit, nem emlékszik semmire. Egyetlen kép sem jutott el a retinájától a szürkeállományáig. Minden gondolatát Bertha kötötte le: csábos mosolya, imádatot sugárzó szeme, készséges testének melege, izgatott, kapkodó lélegzetvétele, valahányszor vizsgálta, masszírozta. Az ilyen képeknek erejük van saját külön életük, s ha nem volt résen, megrohanták az elméjét, elbitorolták a képzeletét. „Ez lesz a végzetem? – kérdezte magától. – Színpad leszek csupán, ahol Bertha emléke játssza majd véget érni nem akaró drámáját?”

Valaki fölemelkedett a szomszéd asztaltól. A téglán megcsikorduló fém metsző hangja felriasztotta, körbenézett hát megint Lou Salomé után.

És már ott is volt, éppen most lépett be a kávéházba a Riva del Carbon felől. Csakis ő lehet az: csinos, magas, karcsú nő bundában, határozott léptekkel törtet felé a sűrű asztallabirintuson át. Ahogy közelebb ért, az is kiderült, hogy igen fiatal, talán még Berthánál is fiatalabb, akár iskolás lány is lehetne. Na de ez a parancsoló megjelenés! Nem mindennapi látvány. Alighanem sokra viszi még.

Lou Salomé habozás nélkül folytatta útját a doktor asztala felé. Honnét tudhatta olyan biztosan, hogy ő az? A doktor bal kezével gyorsan átfésülte rövid, vöröslő szakállát, ha véletlenül beleragadtak volna a reggelire fogyasztott zsömle morzsái. Jobb kezével ugyancsak sietve lejjebb igazgatta fekete zakóját, ráncot ne vessen a nyaka körül. Amikor a nő már csak pár lépésre volt, hirtelen megtorpant, és egy hosszú másodpercre mélyen, kutatóan a rá váró férfi szemébe nézett.

Breuer doktor elméjében elnémult a zsivaj. Most aztán nem volt szüksége rá, hogy koncentráljon. A retina és a szürkeállomány hibátlanul együttműködött, Lou Salomé képe akadálytalanul áradt egészen az agyáig. Nem közönségesen gyönyörű nő volt: erőteljes homlok, lendületes, szoborszépségű áll, ragyogó kék szem, vastag, érzéki ajak. Lustán fésült, ezüstszőke hajkoronáját hátul laza kontyba fogta – fülét és kecses, hosszú nyakát imigyen a világ elé tárva. A doktornak külön örömére szolgált, hogy egyes rakoncátlan fürtök, kikerülve a konty zsarnoksága alól, a szélrózsa minden irányába röpködtek szerte.

Három lépés, és a nő már ott is volt az asztalánál.

– Breuer doktor, ugye? Lou Salomé vagyok. Szabad? – intett a szék felé.

Olyan sebesen foglalt helyet, hogy a doktornak még üdvözölni se maradt ideje, föl se kelhetett, meg se hajolt, kezet se csókolt, a széket se húzta ki előtte.

– Pincér! Pincér! – csettintett frissen a doktor. – Kávét a hölgynek! Talán tejeskávét? – küldött egy pillantást Salomé kisasszony felé. Az bólintott, és a harapós reggeli idő dacára levetette a bundáját.

– Igen, tejeskávét kérnék. Breuer doktor és a vendége egy percre csöndbe merültek, aztán Lou Salomé – egyenest a doktor szemébe nézve – a következőket mondta:

– Az egyik barátom kétségbeejtő helyzetbe került. Attól tartok, a közeli jövőben öngyilkos lesz. Ami nekem magamnak is szörnyű veszteség lenne, amellett személyes tragédia, mert hiszen részben felelős volnék érte. Én még elviselném, túlélném valahogy, hanem – hajolt közelebb a doktorhoz, s a hangját halkabbra fogta – a veszteség távolról sem csak az enyém volna: ennek az embernek a halála súlyos hatással lehetne önre is, az egész európai kultúrára, egyszóval mindannyiunkra. Kérem, higgyen nekem.

Breuer doktornak már a száján volt valami efféle: „Kisasszony, ez nyilván túlzás”, de egyszerűen nem tudta kimondani. Ha ilyesmit bárki más ifjú hölgy szájából hall, kamaszos túlzásnak tekintette volna, de ez itt nem úgy hangzott. Komolyan kellett venni. Olyan őszinteség, olyan meggyőződés áradt belőle, nem lehetett neki ellenállni.

– Kiről is van szó? Ki ez a maga barátja, netán ismerem?

– Még nem, de idővel mindenki ismerni fogja, a neve Friedrich Nietzsche. Talán ez a levél itt, amit Richard Wagner írt Nietzsche professzornak, kellő bemutatásul szolgálhat. – Elővett egy levelet a táskájából, széthajtogatta, és átadta a doktornak. – Először is szeretném, ha tudná, hogy Nietzsche professzornak fogalma sincs sem arról, hogy itt vagyok, sem arról, hogy ez a levél nálam van.

Salomé kisasszony e legutóbbi mondata hallatán a doktor meghökkent. Vajon jó ötlet elolvasnia egy ilyen levelet? Ennek a Nietzsche professzornak fogalma sincs arról, hogy a lány megmutatja neki, sőt azt se tudja, hogy nála van. Egyáltalán, hogyan jutott hozzá? Kölcsönvette? Ellopta?

Breuer doktor büszke volt néhány erényére: diszkréciójára és nagyvonalúságára például. Diagnosztikai tehetségéről legendák keringtek Bécsben, jeles tudósoknak, művészeknek, filozófusoknak volt a magánorvosa, Brahmsnak, Brückének, Brentanónak. Negyvenéves korában már ismerték egész Európában, köztiszteletben álló nyugat-európai urak utaztak hozzá messzi helyekről, konzultálni. De bármi másnál inkább volt büszke a becsületességére – arra, hogy életében nem tett semmi becstelent. Már ha eltekintünk attól, hogy bűnös gondolatokat táplált Bertha irányában, olyan gondolatokat, melyek jog szerint egyedül a feleségét, Mathildét illették volna.

Habozott tehát átvenni Lou Salomé kinyújtott kezéből a levelet. De nem sokáig. Újabb pillantást vetett a lány kristálykék szemébe, és máris érte nyúlt. A dátum 1882. január 10-e volt, a megszólítás: „Friedrich barátom”. Számos mondata bekarikázva.

»Már eddig is páratlan életművel ajándékozta meg a világot. Az az abszolút magabiztosság, ami a könyvéből árad, a legmélyebb eredetiség ismérve. Hogyan másképpen láthattuk volna a feleségemmel valóra válni életünk leghőbb vágyát, hogy egy napon elérkezzék hozzánk a külvilágból valami, ami végre mindenestül birtokba veszi szívünket-lelkünket! Mindketten kétszer is végigolvastuk a könyvét – egyszer napközben, aztán este felolvastuk egymásnak. Valóságos harc folyt az egyetlen példányért, és jaj, de sajnáltuk, hogy a beígért második még nem jött meg.
De hogy maga beteg legyen! Talán elbátortalanodott? Ha igen, boldogan megtennék bármit, hogy elűzzem homlokáról a felhőket! De hogyan is kezdhetnék hozzá? Nem tehetek mást, mint csak bőséggel elárasztom szakavatatlan dicsérő szavaimmal.
Fogadja ezeket, legalább, baráti lélekkel, ha nem olyanok is, mint lenniük kellene. Szívbéli üdvözletét küldi tisztelője,
Richard Wagner«

Richard Wagner! Minden bécsi sliffje ellenére, s hogy bejáratos volt kora nagyjaihoz, Breuer doktort elkápráztatta a dolog. Egy levél, ráadásul ilyen levél a mester tulajdon kezéből! Azért csakhamar összeszedte magát.

– Ez mind nagyon érdekes, kedves kisasszony, de most ha volna szíves közölni, miben is lehetnék a segítségére?

Lou Salomé megint csak közelebb hajolt, s kesztyűs kezét finoman a doktor kezére fektette.

– Nietzsche beteg, nagyon beteg. Szüksége van a maga segítségére.
– És mégis miféle természetű a baja? Mik a tünetek? – Breuer doktor, akit némiképp megzavart a lány kezének érintése, most végre örömmel evezett ismerősebb vizekre.

Irvin D. Yalom

Irvin D. Yalom

– Fejfájások. Ez az első: gyötrelmes fejfájások. Aztán: tartós hányingerrel küszködik. Vakság fenyegeti – a látása fokról fokra romlik. Gyomorpanaszai vannak, olykor napokig nem tud enni. Álmatlanság gyötri – nincs más szer, ami elaltatná, így aztán veszedelmes adagokban nyeli a morfiumot. Ja, és szédül: előfordul, hogy a szárazföldön is tengeribetegség kínozza, napokon át.

(Varga Benjámin fordítása)

Irvin D. Yalom: Amikor Nietzsche sírt

Park Könyvkiadó, 2012