Browsing All posts tagged under »gutenberg-galaxis«

Az ókor üzenete | Stephen Greenblatt: Egy reneszánsz könyvvadász

február 5, 2017 Írta:

0

Somogyi András | A fülszöveg intellektuális kaland­regényként definiálja Stephen Greenblatt írását. Ebből azonban csak az intellektuális jelző állja meg helyét. Nem kalandregényt olvashatunk, hanem igaz történetet egy kétezer évvel ezelőtt élt római költő, Lucretius – az emberiség kultúrájára rendkívüli hatású – ezer évig rejtőzködő verses értekezésének felfedezéséről, és mai szemmel nézve döbbenetesen modern téziseiről. A […]

Marshall McLuhan: Médiamasszázs (részletek)

december 8, 2012 Írta:

0

„A nagy civilizációs ugrások olyan folyamatok, melyek majdhogynem romba döntik azokat a társadalmakat, melyekben bekövetkeznek.” − A. N. Whitehead Korunk médiuma vagy folyamata – az elektronikus technológia – átalakítja és átszervezi a társadalom kölcsönhatásainak mintázatait, illetve magánéletünk minden zegét-zugát. Arra kényszerít minket, hogy felülvizsgáljunk és átértékeljünk majd’ minden, eleddig magától értetődő gondolatot, cselekedetet és szokást. […]

Marshall McLuhan: Médiamasszázs

december 8, 2012 Írta:

0

Mikor elő­ször gyűj­töt­ték egybe McLu­han pro­fe­ti­kus ki­je­len­té­se­it az elekt­ro­ni­zált in­for­má­ci­ós kor éle­té­ről, meg­le­pe­tés­sel ta­pasz­tal­ták, hogy meg­fi­gye­lé­sei négy év­ti­zed el­tel­té­vel is mi­lyen za­var­ba ej­tő­en tisz­ták, mennyi­re meg­hök­ken­tő­en pon­to­sak és idő­sze­rű­ek. A Mé­dia­masszázs – vissza­pil­lan­tó tükör, amely a lát­ha­tat­lan és a ter­mé­sze­ti kör­nye­zet, az ér­zék­szer­vi ha­tá­sok, a tö­meg­mé­dia min­den­nap­jai, a fo­gyasz­tói javak, a sajtó, a rek­lá­mok, és […]

Masszázs, de az agynak | Marshall McLuhan: Médiamasszázs

december 8, 2012 Írta:

0

Írta: Cserhalmi Imre Ahhoz képest, hogy csaknem hetven évet élt, nem sok könyvet írt a kanadai Marshall McLuhan, a tudós filozófus, és főleg kommunikáció-teoretikus. De a kiemelkedő teljesítményt és a korra (sőt utókorra) gyakorolt hatást nem okvetlenül a művek számán mérik. Persze, ismertségét nagymértékben növelte kiterjedt tanári, kritikusi tevékenysége is, de sikerének titka az a […]