Újságíró szaktanfolyam

Posted on 2013. július 28. vasárnap Szerző:

0


A szakképzés az Országos Képzési Jegyzékben az 54 321 01 0010 54 03 azonosító számon szerepel.

A szakképesítés: Újságíró I.

Ráépülés: nincs

Az oktatás időtartama: 2013. augusztustól 2014. júliusig

A 2014. szeptemberi szakmai záróvizsga előtt – szükség eseténfelkészítő konzultációkat tartunk.

* * *

Tanfolyamunkra olyan érettségizett, felsőfokú végzettségű, egyetemista jelentkezőket várunk, akik íráskészséggel, általános műveltséggel, közéleti tájékozottsággal rendelkeznek. A lapok és az elektronikus hírközlő szervek jellegétől, a betöltendő munkaköröktől függően, egyaránt szükség van közgazdász, bölcsész, jogi és műszaki előképzettséggel rendelkező újságírókra. Bár a Test­ne­ve­lé­si Egyetemen szerzett vég­zett­ség a le­en­dő sportújságíróknál, az ag­rár­egye­te­mi dip­lo­ma a me­ző­gaz­da­sá­gi új­ság­írók­nál előnyt jelent, de a saj­tó gya­kor­la­ta azt iga­zol­ja, hogy a szak­irá­nyú vég­zett­ség nem je­lent­ be­ha­tá­rolt te­rü­le­tet az új­ság­író jö­ven­dő pá­lyá­ján.

 

Jelentkezés az alábbi anyagok e-mailen vagy személyesen történő beadásával:

  • Jelentkezési lap (letölthető: www.muosz.hu weblapról)
  • Két különböző témájú és műfajú – már megjelent vagy a felvételi vizsgára írt – újságcikk
  • Egyoldalas be­mu­tat­ko­zó írás (önéletrajz), amely­ben a je­lölt arra is kitér, mi­ért vá­lasz­totta az új­ság­írói pá­lyát, mit vár vá­lasz­tott hivatásától és az új­ság­író is­ko­lá­tól.
  • Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

A felvételi, ismerkedő beszélgetés

  • témája

A jelentkezők az írás­be­li felmérő vizsgán és a szóbeli ismerkedő beszélgetésen íráskészségükről, be­széd­kész­sé­gük­ről, kap­cso­lat­te­rem­tő és prob­lé­ma­meg­ol­dó ké­pes­sé­gük­ről, va­la­mint ál­ta­lá­nos műveltségükről, köz­éle­ti tá­jé­ko­zott­sá­guk­ról ad­nak szá­mot.

 

  • időpontjai

2013. június vége (+10% kedvezmény)

2013. július vége (+ % kedvezmény)

2013. augusztus közepe

 

Felvételi vizsgadíj, tandíj előleg

Felvételi vizsgadíjat nem kérünk, de sikeres felvételi esetén – előlegként – az éves tandíj 5%-át: 19.000 Ft-ot kell legkésőbb augusztus 16-ig befizetni.

Oktatási napok

Heti másfél nap (szombat egész nap, hétköznap – várhatóan péntek – délután)

Ily módon le­he­tő­vé tesszük, hogy a már dolgozó, pályakezdő újságírók vagy rend­sze­re­sen kül­ső­zők, pályamódosításra készülő fiatalok, tanárok, jogászok, ügyviteli alkalmazottak, szabadúszók és szellemi szabadfoglalkozásúak – még a vidékiek is – mun­ka­vi­szo­nyu­kat, illetve mun­ka­kap­cso­la­ta­i­kat fenn­tart­sák. Számukra a szer­kesz­tő­sé­gi gya­kor­la­tot is egyé­ni igé­nye­ik és le­he­tő­sé­ge­ik fi­gye­lem­bevé­te­lé­vel szer­vez­zük.

Elsajátítandó modulok azonosító száma, elnevezése

1555-06 A médiaszerkesztőségekben újságírói tevékenység ellátása

1586-06 Gépírás és levelezés

1556-06 Az újságírói tevékenység ellátása az írott sajtó különféle orgánumaiban

1559-06 Az újságíráshoz, lapkészítéshez illeszkedő fotóriporteri tevékenység ellátása

1560-06 A lapkiadói újságíró-szerkesztőt segítő tevékenységek ellátása

2523-06 Az írott sajtó különféle orgánumaiban végzett újságírói, szakújságírói tevékenység ellátása

Elsajátítandó témakörök

Nyomtatott és internetes újságírás, szakújságírás, lapkészítési, rovatszerkesztési ismeretek, sajtójog és -etika, sajtónyelvi ismeretek, stilisztika, beszédkészség, gépírás, laptervezési ismeretek, analóg és digitális fotózás, kommunikációs ismeretek, tördelési és fotós szoftverek, média-gazdaságtan, reklám, marketing, sajtótörténet, társadalomismeret, médiapszichológia, művészettörténet, esztétika. Fakultációk: szóvivői kurzus, digitális újságírás, magazin, közéleti specializáció

Oktatóink voltak a 2012-2013-as tanévben

Bányai György újságíró
Cserhalmi Im­re szakvezető, újságíró, c. főiskolai tanár
Horváth Róbert, médiaszakértő, Artiqum Kft.
Hupján Mária művészeti szer­kesz­tő, képszerkesztő
Jakab Zsolt minősített Adobe oktató, Fontoló Stúdió
Kapitány Gábor tudományos tanácsadó, MTA Szociológiai Kutatóintézet
Koltói Ádám do­cens, ELTE Ta­nár­kép­ző Fő­is­ko­lai Kar
Kovács Bence fotóriporter
Nagy Iván Zsolt újságíró-szerkesztő, HVG.hu
Palojtay Tamás ny. informatika vezetőtanár, ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
Széchenyi Ágnes sajtótörténész, főiskolai tanár

Számonkérés

írásbeli, szóbeli vizsga, beszámoló, gyakorlati jegy, modulzáró vizsga

Tan­díj

190.000 Ft/félév – kedvezmények nélkül

 

Kedvezmények

  • részletfizetési lehetőség
  • előfelvételi, az éves tandíj egy összegű befizetése, MÚOSZ-tagság, korábbi szakirányú OKJ-s végzettség esetén 5-10%-os tandíjcsökkentés. (Részletfizetés esetén a kedvezményeket a II. félévben lehet érvényesíteni)

Szakmai záróvizsga

A szakmai záróvizsga megkezdésének feltétele a sikeres modulzáró vizsgák, az időben benyújtott záró dolgozatok, a leadott fotóriport-sorozat, illetve digitális képalkotás. A vizsgán egyrészt ezeket a diplomamunkákat kell megadott szempontsor szerint bemutatni, elemezni, megvédeni, másrészt szóbeli tételeket, gyakorlati és interaktív feladatokat is kapnak a vizsgázók. Sikeres záróvizsga esetén Újságíró I. szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak hallgatóink.

  • Záróvizsgadíj

várhatóan 45.000 Ft (a mindenkori minimálbér függvényében)

  • Záróvizsga tervezett időpontja

2014. szeptember (várhatóan 3 napot vesz igénybe)

Posted in: Felhívások, HÍREK